SVETAINĖS PRIVATUMO POLITIKA

Piritas UAB, įmonės kodas 304067896, buveinės adresas: Rodūnios kel. 11, LT-02189 Vilnius (toliau Bendrovė arba Piritas UAB), teikia personalo atrankos bei laikinojo įdarbinimo paslaugas Lietuvoje bei kitose Europos šalyse. Atsižvelgiant į teisinį reglamentavimą, parengėme Bendrovės elektroninės svetainės privatumo politiką, kurioje nustatyti asmens duomenų tvarkymo principai ir tvarka, kuriais Piritas UAB, kaip duomenų valdytojas renka ir tvarko Jūsų asmens duomenis Jums naudojantis Piritas UAB valdoma interneto svetaine. 

Duomenų subjekto duomenų tvarkymą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas 2016/679 ir kiti teisės aktai, bendrovės lokaliniai aktai ir tvarkos, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą ir tvarkymą, saugojimą.

Kas yra asmens duomenys:
Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.


Pagrindas asmens duomenų tvarkymui:
Jūsų Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo, gautų naudojantis šia svetaine, duodamas Jums lankantis šioje svetainėje. Asmens duomenis būtina tvarkyti siekiant įvertinti asmens galimybes įsidarbinti. Asmeniui pateikiant užklausas ir papildomus dokumentus (gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką ir kt.) laikome, kad tai atitinka prašymą dėl duomenų tvarkymo iki sudarant sutartį su Bendrove.

Kokius duomenis renkame ir tvarkome apie svetainės lankytojus ir asmenis, kurie siekia naudotis mūsų paslaugomis, įsidarbinti:
Asmens vardas ir pavardė.
Telefono numeris ir el. pašto adresas.
Asmens duomenis, kuriuos pateikia kandidatas įdarbinimo tikslais, siųsdamas savo gyvenimo aprašymą ir/ar motyvaciniame laiške esantys duomenys (asmens vardas ir pavardė, gimimo data, telefono numeris, el. paštas, foto nuotraukos, rekomendacijos, kiti asmens duomenys, kuriuos nurodote savo iniciatyva ir iš kurių galima nustatyti asmens tapatybę) atsiunčiant juos el. paštu, ar pildant Bendrovės svetainėje nurodytą formą dėl gyvenimo aprašymo pateikimo.
Asmens duomenis, kuriuos pateikia galimas laikinųjų darbuotojų įdarbinimo paslaugų naudotojas (asmens vardas ir pavardė, telefono numeris ir el. pašto adresas, kiti asmens duomenys, kuriuos nurodote savo iniciatyva ir iš kurių galima nustatyti asmens tapatybę).
Duomenis apie tai, kaip naudojatės el. svetaine. Šių duomenų rinkimui pasitelkiame slapukus, kurių dėka galime suteikti geresnes ir jums pritaikytas paslaugas. Tai statistinė informacija. Slapukų pagalba renkama informacija neleidžia identifikuoti konkretaus asmens.
Kitą informaciją, kurią galite mums pateikti, pvz., dalyvaudami apklausose arba pildydami užklausos formą mūsų Svetainėse.
Netvarkome  ir nerenkame asmens duomenų, jeigu juos pateikia jaunesnis nei 16 metų asmuo. Asmuo jaunesnis nei 16 metų siekiantis pasinaudoti Bendrovės teikiamomis paslaugomis, prieš pateikiant asmens duomenis privalo gauti tėvų pareigų turėtojo rašytinį sutikimą ir jį pateikti prieš pateikiant asmens duomenis. 


Būdai, kuriais renkami Jūsų duomenys:
Užpildžius svetainėje esančias formas.
Pateikiant mums savo gyvenimo aprašymą ir (ar) motyvacinį laišką el. paštu.
Susisiekus su mumis svetainėje nurodytu kontaktiniu telefonu ir (ar) el. paštu.
Telefonu ir (ar) el. paštu susisiekus su Jumis pagal Jūsų nurodytus kontaktinius duomenis.
Pasitelkiant slapukus;
Kokiais tikslais mes tvarkome Jūsų duomenis:
Siekiant Jums suteikti tinkamas paslaugas, surandant Jūsų poreikius ir kompetenciją atitinkantį darbą.
Siekiant susisiekti su Jumis.
Siekiant įvertinti Jūsų kompetenciją atitinkamam darbui. 
Siekiant laikinųjų darbuotojų įdarbinimo paslaugų naudotojui suteikti tinkamą paslaugą – atrinkti kandidatus, kurie sugebėtų atlikti jų pavestus darbus.
Kandidatų duomenų bazės tikslu. Pateikus savo duomenis dėl įsidarbinimo galimybių ir pasibaigus terminui dėl atrankos į atitinkamą poziciją bei negavus pasiūlymo užimti atitinkamą darbo poziciją, tvarkome jūsų duomenis su tikslu ateityje pasiūlyti darbo pasiūlymus, kurie atitiktų tiek jūsų tiek klientų poreikius. 
Siekiant įvertinti Bendrovės internetinio puslapio lankomumą/statistinius duomenis. Tokių duomenų rezultatas nėra asmens duomenys, o agreguotieji asmens duomenys, ir nenaudojami priimant priemones ar sprendimus dėl fizinio asmens.  


Jūsų kaip duomenų subjekto teisės:
Žinoti apie savo duomenų tvarkymą.
Teisė susipažinti su savo duomenimis ir jų tvarkymo tvarka. 
Reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis arba sustabdyti tam tikrų duomenų, išskyrus saugojimą, asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant privatumo politikos ir kitų įstatymų nuostatų.
Teisė nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais;
Atšaukti duotą sutikimą dėl duomenų tvarkymo.
Reikalauti sunaikinti Bendrovės tvarkomus jūsų asmens duomenis. 
Teisė pateikti skundą dėl Jūsų manymu netinkamo asmens duomenų tvarkymo.
Reikalauti pateikti Jūsų asmens duomenis, kurie buvo gauti ir tvarkomi gavus Jūsų sutikimą ir kitais pagrindais. 
Reikalauti sustabdyti (išskyrus saugojimą) Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus.
Teisė nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą.
Asmens duomenų perdavimas ir konfidencialumas
Bendrovė įsipareigoja neperduoti asmens duomenų kitiems asmens nei būtina tinkamam paslaugų suteikimui ar naudoti asmens duomenų kitais tikslais nei jie buvo pateikti ir surinkti. 
Bendrovė gali perduoti asmens duomenis Bendrovės įmonių grupei priklausančioms įmonėms bei kitoms įmonėms padedančioms Bendrovei vykdyti veiklą (partneriams ir klientams, kurie ieško darbuotojų). Iš asmenų, kuriems perduodami Jūsų asmens duomenys  reikalaujame, kad jiems pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi pagal galiojančius teisės aktus ir pagal Bendrovės nurodymus, galiojančius susitarimus. 
Bendrovė pasilieka teisę pateikti tvarkomus duomenis apie duomenų subjektą esant teisiniam pagrindui, kai to reikalauja teisėtai veikiančios valstybės  institucijos ir pareigūnai. 
Bendrovė gali perduoti duomenis teisininkams, kurie pasitelkti tarp šalių kilusiam ginčui spręsti. 
Bendrovė gali perduoti duomenis pasitelktiems duomenų tvarkytojams.

Asmens duomenų saugojimo laikotarpis:
Asmens duomenys saugomi ne ilgau nei to reikalauja asmens duomenų tvarkymo tikslai, ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo laikotarpis.
Kandidatų duomenų bazės tikslu gautus Jūsų duomenis saugosime 2 metus nuo atitinkamos užklausos gavimo dienos. 

Išorinės svetainės:
Bendrovės interneto svetainėje gali atsirasti trečiųjų šalių reklaminių nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Informuojame, kad Bendrovė nėra atsakinga už duomenis kuriuos surinko trečiosios šalys, jų saugą ir privatumą. Rekomenduojame susipažinti su trečiųjų šalių svetainių privatumo politika.

Slapukai:
Slapukai tai failai, saugantys informaciją Jūsų kompiuterio kietajame diske arba paieškos programoje. Dėl slapukų interneto tinklapis gali tam tikrą laiką išsaugoti Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz. Vardas), o Jums nereikia jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje.
Bendrovė naudoja slapukus, siekdama pagerinti svetainės veikimą bei gauti statistinius duomenis apie svetainės lankomumą (žr. Privatumo politikos 5.6. punktą). 
Privatumo politikos keitimas ir peržiūrėjimas
Bendrovė periodiškai peržiūri svetainės privatumo politiką, kad ši atitiktų teisės aktus reglamentuojančius asmens duomenų apsaugą, siekiant maksimaliai apsaugoti Jūsų asmens duomenis ir nepažeisti Jūsų teisių. 
Bendrovė informuos Lankytojus apie atnaujinimus, svetainėje pateikdama naują privatumo politikos redakciją.

Jeigu bet kuri Privatumo politikos nuostata yra pripažįstama negaliojančia ar netaikytina, ši nuostata nedaro įtakos likusių Privatumo politikos nuostatų teisėtumui ir galiojimui.
Privatumo politikos data: 2019 m. rugpjūčio 13 d. 

Klausimai dėl svetainės privatumo politikos
Vertiname Bendrovės ir Jūsų bendradarbiavimą, todėl manome, kad visi klausimai gali būti išspręsti geranoriškai, šalims kooperuojantis, todėl turint klausimų prašome nedelsiant kreiptis. 
Klausimus, pranešimus, susijusius su svetainės privatumo politiką ir asmens duomenų tvarkymu, galite pateikti el. paštu info@piritas.lt, arba atvykę bendrovės buveinės adresu: Rodūnios kel. 11, LT-02189 Vilnius.

Neišsprendus kilusių klausimu geranoriškai ir Jums manant, kad Bendrovė pažeidė Jūsų, kaip duomenų subjekto teises, turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.